ایکاوب

نمونه
کار ها

نمونه کار ها

سایت چند صفحه ای

سایت آرتیبو

Javascript , jQuery , HTML & CSS , Sass : تکنولوژی های بکار رفته

مدت زمان ساخت : 6 هفته

نمونه کار نمونه کار نمونه کار نمونه کار نمونه کار

سایت تک صفحه ای

سایت رزومه احمد کریم زاده

Javascript , jQuery , HTML & CSS , Sass : تکنولوژی های بکار رفته

مدت زمان ساخت : 1 هفته

نمونه کار نمونه کار

طرح های گرافیکی

نمونه کار

اپلیکیشن برنامه فرمت‌لاب

Photoshop : تکنولوژی های بکار رفته

مدت زمان ساخت : 2 روز

نمونه کار

کارت ویزیت

Photoshop : تکنولوژی های بکار رفته

مدت زمان ساخت : 3 روز

اپلیکیشن

اپلیکیشن فرمت‌لاب

B4A , FFMPEG : تکنولوژی های بکار رفته

مدت زمان ساخت : 8 هفته

نمونه کار نمونه کار نمونه کار
نمونه کار